BOE 3 DE MAIG 2020

Les perruqueries i centres d'estètica obren el 4 de maig amb cita prèvia i atenció individualitzada

CAPÍTOL I Condicions per a l'obertura a el públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

article 1. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

1. Es pot procedir a la reobertura a el públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que disposa l'article 10.1 de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció d'aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que compleixin els requisits següents: 01:00) S'establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d'espera a l'interior dels mateixos. b) Es garantirà l'atenció individualitzada a el client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares. c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que s'ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

2. El que disposa aquest capítol no és aplicable a les activitats i els establiments i locals comercials minoristes amb obertura a el públic permesa d'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts a les mateixes condicions que tenien des de l'entrada en vigor d'el referit Reial decret, sense perjudici de l'acompliment de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en l'article 3 de la present ordre. Sense perjudici de l'anterior, es potenciarà l'efectiva reactivació dels serveis socials mitjançant la reincorporació de tot el personal que sigui necessari en la Fase 0 de el Pla per a la Transició cap a la Nova Normalitat.

3. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura a el públic segons el que disposa aquest capítol, podran establir, si és el cas, sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior d'al local o el seu accés.

4. Els desplaçaments als establiments i locals a què es refereix aquest article es poden efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobi disponible al mateix.

article 2. Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar en els establiments i locals amb obertura a el públic.

1. Els establiments i locals que obrin a el públic en els termes de l'article 1 realitzaran, a l'almenys dues vegades a el dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines de distribució, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, d'acord amb les següents pautes: Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, a l'acabar el dia; S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s'utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l'etiqueta. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (des d'ara EPI) utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment a l'rentat de mans. Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.
Quan en l'establiment o local hagi de romandre més d'un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s'estendran no només a la zona comercial, sinó també, si és el cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

2. Es procedirà a l'rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, si és el cas, que hauran de rentar-se de forma mecànica en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en què no s'utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients també hauran rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

4. No s'utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

5. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent i al menys un cop a el dia.

article 3. Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin a el públic.

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors: 01:00) Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19. b) Treballadors que, no tenint símptomes, estiguin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d'COVID-19.

2. El titular de l'activitat econòmica que es realitzi en l'establiment o local ha de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi de l'COVID19. En aquest sentit, s'ha d'assegurar que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats a el nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. L'ús de màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció. L'anterior serà també aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual.

3. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.

4. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat de titular de l'activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui. La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció a client serà de al menys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d'aproximadament dos metres sense aquests elements. En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres estètics o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant de l'treballador com de client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

5. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s'han de complir, si és el cas, als vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d'ús comú. 6. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

article 4. Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l'interior d'establiments i locals.

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació de l'servei.

2. En els establiments en què sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un client a el mateix temps s'ha d'assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l'atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

3. Els establiments i locals han de posar a disposició de el públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada de el local, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l'establiment, per tal d'evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.

5. No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova.

6. En els establiments de el sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors s'han de fer servir per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular d'l'establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada als altres clients.

actualització, dia 3 de maig. Salvador Illa, ministre de Sanitat, compareix el diumenge, 3 mayo, per confirmar la reobertura amb cita prèvia i atenció individualitzada, dels comerços minoristes i negocis de serveis de menys de 400 metres quadrats. Com ja sabíem, tal com va avançar el dissabte dia 2 de maig, el president Sánchez, amb cita prèvia, un treballador, un client, i sempre que, en la Fase 0, es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres de separació, hagi recepció i mampares, s'usin màscares i s'estableixi un horari per a majors de 65 anys. Al que Illa ha sumat noves mesures com que es desinfecti el local dues vegades a el dia, abans de l'obertura i a el tancament. Totes aquestes mesures, anteriors i actuals, recollides en ordre ministerial concreta “que serà publicada de forma imminent al llarg d'avui diumenge dia 3 de maig, al B.O.E.”, ha anunciat el ministre. Les següents fases permetran cada vegada més gran activitat i llibertat de moviments, sempre que no es produeixi un rebrot de casos d'infecció i defuncions per la Covid-19, segons comunitats i territoris.

 

Text extret de BeautyMarket.es

 

Visita amb nosaltres a TwitterVisiteu-nos a FacebookVisiteu-nos a YouTube